می گویند : روزی د رمسجد ، زنی ا زپشت پرد ه ا زرسول خد ا صلی ا لله علیه وآ له  

وسلم سئوا لی ا زچیز ها یی که مربوط به زنا ن می شود پرسید. یک نفر که اخلا ق  

تندی د ا شت وخبرندا شت که خدا د رقرآ ن فرموده د رحضوررسول خدا صد ا یتا ن 

 رابلند نکنید وا زا ود رپا سخ دا دن پیشی نگیرید، حرمت رسول خدا را نگه ندا شت . 

 با صد ا ی بلند فریا د زد: ا ی زن خجا لت بکش که ا ین چیزها را می پرسی ! رسول 

 خد ا به آ را می تلا ش کرد تا آ ن مرد را ا د ب کند(هرچند تا آخرعمر هم ا د ب نشد 

 وبا هما ن خوی جا هلی ا زد نیا رفت) فرمود : لا حیاء فی ا لد ین . مسلما ن با ید 

 مسا ئل شرعی ا ش را بپرسد وکمروئی را کنا ر بگذ ا رد. بعد هم به سئوا ل زن ، 

 پا سخ دا د. 

یکشنبه 5 بهمن1393 ساعت: 16:59

توسط:یه دوست

شما معلم دینی هستید
ازتون یه سوال داشتم.اگه منی از بدن آدم خارج بشه بعدش آدم باید چه کاری انجام بده
با تشکر
مدرسه امجدی کلاس 7/1

 وب سایت   ایمیل

[خصوصی]

تبریک

 سلا م عزیزم . من با کلا س شما د رس قرآ ن دا رم . این سئوا ل را با ید بدون  

کمرویی ا زد بیرمحترم د ینی می پرسیدید . اما حا لا که د وست دا شته ا ید  

درا ینجا ا ز من بپرسید، من نیزپا سختا ن را د را ینجا می نویسم وا نشا ا لله 

 اگر خدا توفیق د هد، دردبیرستا ن هم برا یتا ن خوا هم گفت. 

 ممکن ا ست شما یک روز صبح زود که ازخوا ب بید ا ر می شوید ، احسا س 

 کنید کسی آ ب بینی ا ش را د رشورت شما خا لی کرده ! بد ن شما را کثیف 

 نمود ه ! خم می شوید، بو می کنید، بوی گندی به مشا م شما می رسد . 

 حسا بی عصبا نی می شوید . دا د وفریا د را ه می اندا زید. همه را 

 وحشت زده ازخوا ب بیدا رمی کنید. بعد که بزرگترها متوجه می شوند 

 چه ا تفا قی رخ دا ده ، به ریش مبا رک حضرت عا لی می خندند. اما پدر 

 وما ما نی شما را بغل می کنند، می بوسند وبالغ شدن شما را تبریک 

 می گویند . ما ما ن میگه : گوش شیطون کر.هزا رما شا لله پسرم د یگه 

 وقت دا ما د شد نشه . با با میگه : نه با با ، هنوزبو ی شیرا زدهنش میا د ، 

 زن برا چیشه ؟ پدربزرگ که تجربش ازهمه بیشتره ، د ستتو می گیره درحما م 

 میبره ، یوا شکی توگوشت میگه عزیزم این رطوبت د ا خل شورتت نه آ ب بینی 

 کسیه ونه ا د را رخودته . بلکه این رطوبتیه که بهش میگن منی. ونشا نۀ ا ینه  

که تو دیگه ا زامروزبا لغ شدی وبا ید به دستورمجتهد اعلم عمل کنی . یعنی بری 

 توحما م . لبا سا تودربیا ری ، زیرشیرآ ب بشوری تا نجا ست شسته شه، بعد 

 هم اونا رو آ بکشی کنی . بد نت رو هم بشوری تا نجا ست بره .بعد اونجا روهم 

 آ بکشی می کنی تا بدنت هم پاک بشه. اونو قت نوبت به غسل کردن میرسه. 

 زیردوش میری نیت می کنی خدا یا برا ی انجا م فرما ن توغسل جنا بت می کنم. 

 بعدش اول سروگردن رو کا ملا می شوری .دوم سمت راست بد نت رومی شوری 

 سوم هم سمت چپ بدنت رو. بعدهم لبا س خشک وپا ک می پوشی وچون این 

 نوع ازغسل روا نجا م دا دی نبا ید وضو بگیری ونیا زبه وضو نداره ، میری نما زصبح  

روکه برت واجب شده ا زا ین به بعد می خونی وروزه ها تو هم میگیری وبقیه 

 واجبا ت ومحرما ت رو طبق رسا له مجتهدت عمل میکنی . امیدوا رم ا ین دوست 

 خوبم جوا بش را گرفته باشد. سلا مت وعا قبت به خیر باشید. به ا مید دیدا ر .  

التما س دعا و خد ا حا فظ


برچسب‌ها: رسول خدا, حیاء, شورت, منی, مجتهد
+ نوشته شده توسط منصورامین زاده در دوشنبه ششم بهمن 1393 و ساعت 22:35 |
                                   سلام بردانش آموزان عزیزم    

                                             

                آغاز سال تحصیلی راتبریک می گویم

              وبلاگ "پانزده ساله گتوند"داستانی واقعی است. آن رابخوانید

+ نوشته شده توسط منصورامین زاده در پنجشنبه چهارم مهر 1392 و ساعت 18:35 |

النظرسهم مسموم من سهام ابلیس. نگاه شیطانی، تیرمسمومی ازتیرهای شیطان است.

زدست دیده ودل هردوفریاد                                                    که هرچه دیده بینددل کندیاد

نگاه وسپس تکرارنگاه، باعث هرزگی چشم وکشانیده شدن دل به دنبال نگاه چشم ا ست. بعدهم

دست و پاهاوسایراندام بدن به دنبا ل چشم ودل راه می افتندوسرازجا یی درمی آورند که خبرندارند.

دل زندانی وا سیرمی شودوراهی برای خلا صی پیدانمی کند،جز  :

بسازم خنجری نیشش زفولاد                                                       زنم بردیده تادل گردد آزا د

آن خنجر، خنجرایمان است. ا گرنباشدچه بدبختی ها یی درکمین است. چشم دوربینی است که عکس

 وفیلم هایش درآ لبوم خاطره های ذهن به یادگار گذاشته می شوند. وبرای همیشه فکروذهن به آنها

مراجعه می کنند. داستان دم مرگ مردی که حما م رفتن زنی رایاد می کرد رامرحوم  حاج شیخ عباس

 قمی رحمة الله علیه درکتاب منازل الآخرة آورده ا ست.


برچسب‌ها: نگاه شیطانی, هرزگی, خنجر, حمام, منازل الآخره
+ نوشته شده توسط منصورامین زاده در چهارشنبه بیستم شهریور 1392 و ساعت 10:7 |

رشته ای برگردنم افکنده دوست                                              می کشد هرجاکه خاطرخواه اوست

هربی سروپایی عاشق خدانمی شود.درمیدان عشق، فریب می خوردومعشوق رااشتباه می گیرد.

خوشا آنان که الله یارشان بی                                                 به حمدوقل هوالله کارشان بی

خوشا آنان که دائم درنمازند                                                    بهشت جاودان بازارشان بی

درمناجات منسوب به امیرالمومنین علیه السلام می فرماید:

الهی کفی بی عزا ان اکون لک عبدا                                          وکفی بی فخرا ان تکون لی ربا

خدای من همین مقدارازعزت مراکفایت می کندکه فقط بندۀ توباشم. وهمین مقدارازافتخارمرا کفایت می کند

که فقط توپروردگارمن باشی.

انت کما احب                                                                     فاجعلنی کماتحب

تو همان طورهستی که من دوست دارم. پس مراهم آن طورقراربده که تودوست داری.

ای کاش قلم راازامیرالمومنین نمی گرفتندوبه جای آن بیل نمی گذاشتند. چه می شد!

بعدهم درچنین شبی (19رمضان) اورااز بشریت نمی گرفتند.


برچسب‌ها: دوست, عاشق, مناجات, قلم, رمضان
+ نوشته شده توسط منصورامین زاده در یکشنبه ششم مرداد 1392 و ساعت 1:42 |
انسان عاقل مثل گل است.همه دوست دارند اوراببویند ودرکنارش باشند. امااوگرفتارعقل است و

به امیال اطرافیان توجهی ندارد.              

گفتم زمهرورزان رسم وفابیاموز                                         گفتازخوبرویان این کارکمترآید

آری چنین نیست که هرکس که خوبروباشد، پس وفادارهم هست!                        

وفاداری مدارازبلبلان چشم                                              که هردم برگلی دیگرسرایند

آنچه خوبان همه دارند توتنها داری،مال همه نیست . دردانه ها چنین اند.هم زیبا، هم عاقل، هم

 وفادار! 

گفته بودم چو بیایی غم دل باتو بگویم                         چه بگویم که غم ازدل برودچون توبیایی                                                                                                                     


برچسب‌ها: عاقل, مهرورزان, خوبرو, وفادار, خوبان
+ نوشته شده توسط منصورامین زاده در سه شنبه بیست و پنجم تیر 1392 و ساعت 9:26 |
خدایا آ ن راکه عقل ندادی، چه دادی؟                                     

اعصا ب همه را خورد می کند. مخصوصا اگر زن باشد وبا اتومبیل درخیابان رانندگی کند.

وای وای چه می شود! حتما باعث تصادف خونین چندین ماشین می شود.                                  


برچسب‌ها: عقل, جان, عذاب, اعصاب, زن
+ نوشته شده توسط منصورامین زاده در سه شنبه هجدهم تیر 1392 و ساعت 13:13 |
الله جمیل ویحب الجمال.                                                     

خدازیباست وزیبائی رادوست دارد.                                      

شکی نیست، انسانی که ازهرلحاظ سرفرم است، دررفاه است، نیازمندی هایش برطرف شده مهربان

 است. هیکل واندامها ، خوش تراشیده شده، صورت چون ماه، سفیدو درخشنده وفریبنده وتودل برو،

 صدایش دلنشین، کلامش شنیدنی ،رفاقتش صمیمی و الی ما شاالله هرچه بیشتردربحرش فرو

می روی، نقصی که نمی بینی ، بلکه باکمالات بیشتری هم آشنا می شوی وبیشترخودباخته اش

 می گردی.                                                                         

الا یا ایها الساقی ادرکاسا وناولها                                       

 که عشق اول نمودآسان ولی افتاده مشکلها

نباید ، درچیزوکس دل بست           که دل کندن ، کاریست مشکل

خلاصه ، همه به او توجه دارند ولی اوغرق درغرور، به همه بی توجه است وناز می کند وفخر می فروشد.                              

ای همه دلها به تو مشغول وتو غافل زمیانه !                           

اما برعکس اگر انسانی ازنظر بدنی رنجوریامعیوب باشد یا از نظر روحی ، روانی کلافه باشد، نمی تواند

لبخند برلب داشته باشد. باده من شکرهم قورت داده نمی شود.                                   

انسان اگرچه خوش تیپ نباشد، اماباخنده، (بشره فی وجهه وحزنه فی قلبه. شادی درصورتش است

وناراحتی دردلش) مهربان ودوست داشتنی جلوه می کند. لذیذ وراحت الحلقوم می شود.       

دومیدانی وژیمناستیک سهم بزرگی درمهربانی وعشق دارند.
برچسب‌ها: خوشگل, مهربان, جمیل, هیکل, فریبنده
+ نوشته شده توسط منصورامین زاده در پنجشنبه سیزدهم تیر 1392 و ساعت 14:48 |
1 – دومیدانی : اثرگذار بر روی تمام اندام های بدن است. ریه را تخلیه و پرازاکسیژن می کند.ماهیچۀ

 قلب را قوی وگنجایشش را زیاد می کند.اسید لاکتیک خون راکه موجب خستگی است ازسلولها

خارج می سازد.چربی های مضر راآب می کند.                      

2 – ژیمناستیک : بدن رانرم واندام ها رازیبا می سازد.            

3 – بعد ازاین دو رشته که ضروری هستند، نوبت به توان وعلاقه می رسد برای سایر رشته ها.                                           


برچسب‌ها: رتبه, دومیدانی, ریه, اکسیژن, قلب
+ نوشته شده توسط منصورامین زاده در پنجشنبه سیزدهم تیر 1392 و ساعت 0:41 |
گاهی امکانات ورزشی مدارس کم است وگاهی مربی ورزش به درستی  کارش را انجام نمی دهد.

 البته هستند مربیان دلسوزی هم که کارکشف وهدایت استعدادهای دانش آموزان رابه خوبی عملی

 می نمایند.                                                  

ساختار اندام ها دربدن هرفردی مناسب بانوعی از رشته های ورزشی لست.        

درمصاحبه با یکی از والیبالیست های تیم ملی ، ازاوپرسیدند: چه شدکه به والیبال رو آوردی؟جواب

 داد: سوارموتورسیکلت ، پشت  چراغ قرمز ایستاده  بودم. آقایی  که کنارم توقف کرده بود، نگاهی به

 قد بلندم کرد وازمن پرسید: والیبال کار می کنی؟ گفتم:نه. پرسید: آیا علاقه داری؟ گفتم: آری. به من

 آدرس داد، رفتم ومشغول شدم. بعد  فهمیدم :مربی تیم والیبال است.   

همین طورحسین رضازاده وصدها نفردیگر که درمدرسه کشف وهدایت شدند.      

البته هدف قهرمان سازی نیست. هدف توسعۀ ورزش همگانی برای حفظ وبرگردانیدن سلامت به آحاد

جامعه است. امانتیجۀ دیگراین تلاش ، کشف ورزشکاران مستعد، سپس پرورش آنها وبهره برداری در

سطح ملی است.


برچسب‌ها: ورزش, سلامتی, زیبائی, مهربانی, اندام
+ نوشته شده توسط منصورامین زاده در چهارشنبه دوازدهم تیر 1392 و ساعت 13:10 |
دار وندارشما ، پس اندازو ذخیرۀ شما ، ارث وگنج شما، آمال وآرزوی شماو...آبروی شماست. هرکس هر

چه می کند،برای آبرویش می کند. حاضراست همه چیزش رابدهد ولی آبرویش راندهد.ما ل را، جان را و...                                          

اولیاء الهی:                                                             

از این بالاتر بودند . آنها حتی آبروراهم می دادند ولی دین رانمی دادند!

چرا؟                                                                

چون می دانستند به آبروی بزرگتری دست پیدا میکنند.            

امام حسین علیه السلام ، برای اینکه دین جدش بماند،تن به شهادت خودویارانش واسارت ناموسش

 داد.                                    

کسانی که ارزش دوستی دارند:                                          

آنهایی هستند که به دنبال حیا وعفت وآبرو ودین واخلاق و تربیت و ادب واحترام و رازداری وامانتداری

وراستگویی و وفای به عهد هستند.                                                                           

ازچه کسانی فرار کنیم؟                                                    

کسانی که به فکر آ بروی خودشان نیستند، چگونه می خواهند به فکر آبروی ماباشند؟                                                         

خطرنا ک ترین آدم ها ، همین هایی هستندکه به خودشان توهین می کنندوکاری می کنندکه پیش

دیگران خودرا کوچک وبی ارزش می سازند.                                                                             


برچسب‌ها: آبرو, ذخیره, ارث, گنج, آمال
+ نوشته شده توسط منصورامین زاده در سه شنبه یازدهم تیر 1392 و ساعت 14:18 |
شمااحتیاج دارید نوشته هایتان باخط زیباباشد، خوشنویسی کنید .  

اگراحتیاج به رسم کردن شکلی دارید، آن را نقاشی کنید.              

اگرلازم باشد آن رابسازید یابدوزید یاعکسبرداری یافیلمبردلری کنید.                                                                              

شماگاهی وقت ها احتیاج دارید فیلم بازی کنید. باچهرۀ واقعی زندگی نکنید. براصحاب کهف واجب بود

 تافیلم بازی کنند.به گونۀ دیگری ازآن که بودند، خودرانشان دهند. ایمان خودرا پنهان نگه دارند ووانمود

کنند که آنها هم مثل بقیه هستند.                          

گاهی باید کارگردانی نمایید. به این وآن بگویی چه بکنندو چه نکنند.


برچسب‌ها: هنر, خط, عکس, فیلم, کهف
+ نوشته شده توسط منصورامین زاده در سه شنبه یازدهم تیر 1392 و ساعت 13:53 |
خدا دوست ندارد ماجاهل ونادان باشیم.                                  

طلب العلم فریضة علی کل مسلم وملسمة .                               

به دست آوردن علم برهرزن ومرد مسلمانی واجب است.            

هرکسی خواست جلوعلم ودانش شما رابگیرد ونادان نگه دارد، قبول نکنید . اگردررابرروی شمابست،

 ازپنجره بروید . هرکس می خواهد باشد. شاه باشد. پدرباشد و...                               

خدااطاعت ازپدرومادر راتاجایی که به مخالفت خدا امرنکنند، واجب کرده است . ولی اگرپدر ومادردستور

دادند که باخدامخالفت کن ودرس نخوان! دیگراطاعتشان واجب نیست.                     

بله ،اگر گفتند : درس بخوان ولی درآن شهرنه، بلکه دراین شهردرس بخوان . دراین صورت باخدا مخالفت

نکرده اند ، باید از حرف آنها پیروی نمایی ودرشهری که می گویند درس بخوانی.  


برچسب‌ها: علم, نادان, مسلم, شاه, اطاعت
+ نوشته شده توسط منصورامین زاده در سه شنبه یازدهم تیر 1392 و ساعت 13:39 |
انسان های مغرور خیال می کنند، کسی شده اند وازپس هرکاری برمی آیند.

اگرآزادی واختیار رااز این انسان ها بگیرند، متوجه خواهند شد که بربالای همۀ این دستها ، دست

قدرتمند دیگری وجوددارد که هرطوراو بخواهدکارهارا می سازد وخودش عرضۀ هیچ کاری راندارد.

گاهی وقتی درتنهایی تنهایی است، اوهمد مش است. وقتی به هیچ جایی امیدنداردتنها قوت

قلبش است. وقتی نمی داند چه کند، اوازسرگردانی خارجش می کندوازبن بست به بیرونش می آورد.  


برچسب‌ها: خدا, مغرور, خیال, عرضه, سرگردانی
+ نوشته شده توسط منصورامین زاده در سه شنبه یازدهم تیر 1392 و ساعت 13:19 |
انسان نمی تواند ازدیگران کناربگیرد، نیازدارد با جمع زندگی کند. اگراورازندانی کنند یا درمحاصره نگه

 دارند ونگذارند کسی بااو رفت وآمد نماید ، بامشکلات سختی روبه رو خواهد شد. حتی آب وغذا

 هم ازگلویش پایین نخواهد رفت.روزبه روز لاغرتر خواهدشد. دچاربیماری های بدنی وروانی می شود.

اگربیماربشود٬ یاخوب نمی شودیادیرتر خوب می شود. فکرکردنش عوض خواهدشد.


برچسب‌ها: همزیستی, کنار, جمع, محاصره, لاغر
+ نوشته شده توسط منصورامین زاده در سه شنبه یازدهم تیر 1392 و ساعت 12:35 |
شخصی که مشکل پیش آمده درزندگی اش رابرای دیگران شرح می دهد ، به دنبال حمایت کننده

 می گرددتاازاو حمایت کنند.نقاط ضعفش رابپوشانند ونقاط قوتش راتقویت نمایند. اوراراهنمائی کنند

تادچار اشتباه نشود. نیازدارد دیگران اورادوست داشته باشندواوهم دیگران رادوست داشته باشد.                                   


برچسب‌ها: نیاز, محبت, مشکل, حمایت, نقاط
+ نوشته شده توسط منصورامین زاده در یکشنبه نهم تیر 1392 و ساعت 23:27 |
من لم یتعلم فی الصغر٬ لم یتقدم فی الکبر.

کسی که درکودکی نیاموزد٬ دربزرگی پیشتاز نمی شود.

کسی که زودترچیزی رابیاموزد٬ زودترهم به آن عمل می کند.بنابراین زندگی اش رازودترآگاهانه

شروع کرده وکارهای غلط برای اوعادت نمی شوند.

التعلم فی الصغر٬ کالنقش علی الحجر.

یادگیری درکودکی مانندنوشته های برروی سنگ است و فراموشش نمی شوند.درحالی که اگر

بخواهددربزرگسالی احتیاجاتش رابیاموزد٬ مانندنوشتن برروی آب است.امکان داردآنهارافراموش نماید

ودرزندگی نتواندبه آنها عمل نماید. 

 


برچسب‌ها: امروز, فردا, کودکی, بزرگی, غلط
+ نوشته شده توسط منصورامین زاده در سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1392 و ساعت 2:12 |
دردفتری که تهیه می کنیم٬ سعی کنیم هرحرف خوبی را می شنویم٬ بنویسیم.

همچنین تجربه های خودراهم درآن بنویسیم.اگرراهی راپیمودیم٬ درستی وخطاهایش رابنویسیم.

تابرای دیگران قابل استفاده باشد. خطاهایش راکناربگذارندودرستی هایش رابگیرندوبه آنهاعمل کنند.

 


برچسب‌ها: دفتر, نوشتن, نصایح, سخنان, حرف
+ نوشته شده توسط منصورامین زاده در سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1392 و ساعت 1:53 |
نصیحت ها٬ تجربه های گذشتگان مااست.آموزش آنهاراباجان ودل بپذیریم و درزندگی به کارگیریم.
برچسب‌ها: نصیحت, تجربه, گذشتگان, جان, دل
+ نوشته شده توسط منصورامین زاده در سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1392 و ساعت 1:47 |
آزمون وخطاعلاوه برآنکه عمروامکانات رااز مامی گیرد٬ برمااثرات بدی هم می گذارد.نفس مارابه راه

پیموده شده عادت می دهد.راه رابرای ماآشنامی کند٬ به طوری که گاهی ازاوقات ناخودآگاه ممکن

 است همان راه رابرود. مخصوصا اگرآن راه٬ راه گناه باشدواحیانا ممکن است ٬ لذت دروغین وزود

گذری هم داشته باشد.


برچسب‌ها: تاثیر, عمر, نفس, گناه, لذت
+ نوشته شده توسط منصورامین زاده در سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1392 و ساعت 1:43 |
انسان های قبل ازماهرکاری راتجربه کرده اند. آن قدرآزموده اندوپی به خطاهابرده اندتایادگرفته اندراه

درست چیست. خیلی هزینه ها کرده اندوعمرها صرف نموده اند.آ ن تجربه ها رادرکتابهایی جمع

کرده اندوبه ماآ موزش می دهند. پس عمروامکانات خودرابرای آزمون وخطا ازدست ندهیم.

آری اگردرمحدوده خاصی وتحت نظرمعلم دست به آزمون وخطابزنیم٬ عیب نداردبلکه بسیارهم خوب

است.امااگربه تنهایی بخواهداین کاررابکند٬ غلط است.

ضل من لیس له حکیم یرشده.

کسی که انسان حکیمی ندارد تا او را ا رشاد و راهنمایی کند٬ گمراه می شود.

خاطره:درابتدای جنگ تحمیلی که آموزش نظامی رامی گذراندیم٬ مربی می گفت:در

کردستان که بودند٬ دراتاق بغلی شان تعدادی از نیروهای تازه وارد مردمی ساکن بودند.

روزی صدای انفجارنارنجک راازهمین اتاق شنیدند. وقتی خودشان رابه آ ن اتاق رسانیدند

دیدند یکی ازاین نیروها دراثرانفجارتکه تکه شده وبه دیوارها پاشیده شده! ازدوستانش

ماجراراپرسیدند. جواب دادند: دوستشان خواسته نارنجک راباخودآموزی آموزش ببیند٬

قطعات نارنجک رابازمی کندونارنجک عمل می کند.بنده خدادیده بود قطعات تفنگ راازهم

بازمی کنند٬ خیال کرده بود نارنجک هم مثل تفنگ است!

به قول قدیمی ها :نخوانده ملانمی شود. 


برچسب‌ها: آموزش, ازمون, خطا, هزینه, حکیم
+ نوشته شده توسط منصورامین زاده در سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1392 و ساعت 1:38 |
می گویند:ابوذربه خانه سلمان رفت. سلمان برای ناهارنان ونمک برروی سفره گذاشت.

ابوذرگفت:چقدرخوب بوداگرسبزی هم می داشتیم. سلمان برخاست٬ به بازاررفت وسبزی

هم آوردوخوردند.

درپایان ابوذرگفت: خدایاشکرکه مارا ازاهل قناعت قراردادی!

سلمان گفت: بنده خدا٬ اگرآدم قانعی بودی که الآن آفتابه من درگرونبود!


برچسب‌ها: سلمان, ابوذر, سفره, سبزی, آفتابه
+ نوشته شده توسط منصورامین زاده در سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1392 و ساعت 1:21 |
رفته رفته انسان٬ به موفقیت هایی دست می یابد.تجربه هایش به او کمک می کنندتابتواندعلاوه بر

خودش٬ برای دیگران هم فکرکندوچاره اندیشی نمایدوبارافتاده دیگران راهم بردارد.


برچسب‌ها: بار, موفقیت, تجربه, فکر, چاره
+ نوشته شده توسط منصورامین زاده در سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1392 و ساعت 1:4 |
عادت کنیم٬ بانیازمندی بسازیم تاازنظرروانی درموقعیت های سخت وبحرانی ازپا در نیاییم. بتوانیم خود را با

موقعیت سازگارکنیم.آرام آرام راههای ممکن رابررسی وانتخاب کنیم که چه مقدارش راالآن خودمی توانم

انجام دهم وچه مقدارش رادرآینده وچه مقدارش راتوسط کسانی که کمکشان به من٬ مشکلی برایم درست

نمی کندحل کنم.

 


برچسب‌ها: عادت, روانی, سخت, سازگار, انتخاب
+ نوشته شده توسط منصورامین زاده در سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1392 و ساعت 1:2 |
مغازه دارگفت:یاشیخ مدتی است ازماچیزی نمی خری؟

شیخ گفت:پول ندارم.

مغازه دارگفت:قرضی ببر٬ سرماه بیاور.

شیخ گفت:به شکمم می گویم:الآن نخور٬ سرماه بخور!


برچسب‌ها: داستان, شیخ, مغازه, پول, بخور
+ نوشته شده توسط منصورامین زاده در سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1392 و ساعت 0:52 |
آنچه شیران راکندروبه مزاج                                                  احتیاج است احتیاج است احتیاج

چه بسیاربوده اندکسانی که به خاطراظهارنیازتن به ذلت داده اند.به آنچه داشته اندنتوانسته اندقناعت

کنندوعفاف ورزند؛سرازرسوایی درآورده اند.

به جای اینکه شیرباشند؛روباه ازته ماندۀ آنهابخورد٬خودمزاج روباه پیداکرده وتن به دریوزگی داده و سفره 

لیس دیگران شده اند. 


برچسب‌ها: احتیاج, شیر, مزاج, ذلت, عفاف
+ نوشته شده توسط منصورامین زاده در سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1392 و ساعت 0:44 |
آشکار کردن نیازهادوبدی دارد:

۱- انسان راازخلاقیت بازمی دارد.یادنمی گیردچگونه مشکلش راحل کند٬مامانی بارمی آید.فکرش بسته می ماند.

دربن بست که بماندنمی تواندراه حل بدهد.عادت می کندوقتی به دردی مبتلاشد٬آه وناله سردهد.کسی که ازراه

 می گذرد٬می گوید:باباجان مشکل چیست؟بیااین چاره مشکل تواست.بگیرودرمان کن.

۲- همه کسانی که ازنیازشخصی باخبرمی شوندمانندخالت قبلی آدمهای خوبی نیستند.بلکه ممکن است آدمهای

فاسدی باشند.بااین آشکارکردن نیاز٬ به طمع می افتندمی گویند:اگرتن به خواسته های من بدهی ٬ نیازت را

برطرف می کنم.سوارت می شوندوبرای همیشه آن رابه رخت می کشندومی گویند:این من بودم که باتوجه کردم.


برچسب‌ها: مخفی, خلاقیت, آه, جان, طمع
+ نوشته شده توسط منصورامین زاده در یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 و ساعت 20:24 |
ماانسانهاخیلی نیازمندهستیم.نیازهای موجودات دیگربه اندازۀ نیازهای مانیست.نیازهای یک حیوان محدود

به خوراک وخواب وبچه داری ودفاع ازخود وزندگی اجتماعی است.درحالی که یک انسان علاوه براین نیازها٬

 احتیاجات دیگری هم دارد.مانندآموختن٬ فکرکردن ٬ آینده نگری٬ پرستش و...

نیازهای ماخیلی هم عجیب وغریب است.حتی گاهی اوقات نمی فهمیم نیازماچیست!یک نفر رامی بینیم

که  عمرش رادرراه آموختن علم ودانش سپری می کند.شخص دیگری رامی بینیم که جاهل وبیسوادازدنیا

 می رود.یکی تشنۀ یادگیری ودیگری گریزان ازدرس ومدرسه!یکی عاشق عبادت خدا٬دیگری خداراقبول

 ندارد.یکی شب وروزبرای به دست آوردن پول سرازپانمی شناسدوکارمی کند٬دیگری کارنمی کندبلکه

 دستش رابه گدایی نزداین و آن درازمی کندوبه لقمه نانی بسنده می نماید.همه قبول دارندکه نیازمند

هستند.اماهرکس نیازش رابه چیزی می بیند که دیگری نمی بیند.

پس یکی تشخیص نیازاست. و مطلب دیگرراه برطرف کردن این نیازاست.درهردو مرحله٬ انسان شرافتمند

کاری می کند که اوراشریف ترمی سازد.وانسان پست وبی ارزش هم کاری می کند که اورابی آبروتر

می سازد.

قرآن کریم درسورۀ توحیدآیۀ۲می فرماید:الله الصمد.خدا بی نیازاست.

ودرسورۀ فاطرآیۀ ۱۵ می فرماید:یاایهاالناس انتم الفقراء الی الله والله هوالغنی الحمید.

ای مردم شماهمه به خدافقیرومحتاجیدوتنهاخداست که بی نیازوغنی بالذات وستودۀ صفات است.

انسان هایی بیشتر خداپرست بودندکه خودرابشتر محتاج به خدامی دیدند.

هدف من دراین وبلاگ٬ این است که:

 اولاً٬بحث کنیم: نیازهای دانش آموزان چیست؟

ثانیاً٬این نیازهاراچگونه برطرف نماییم؟


برچسب‌ها: نیاز, دانش, عجیب, مدرسه, عاشق
+ نوشته شده توسط منصورامین زاده در یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 و ساعت 12:32 |
           بانام مبارک خدایمان سخنم راآغازمی کنم:بسم الله الرحمن الرحیم

 عزیزانم سال تحصیلی به پایان رسید.خسته نباشید.کارنامه راهم دریافت کردیدوبه هرکسی که دوست

 داشتید نشان دادید.بعضی شماراتشویق شفاهی کردند. بعضی هم ممکن است هدیه یاکادوئی به

 شماداده باشند. احیاناممکن است بعضی هم وعده ای به شماداده باشند.امیدوارم وعده شان

 سرخرمنی نباشد.

پیامبرعزیزمان حضرت محمدصلی الله علیه وآله وسلم فرموده است:ویل لمن وعدثم اخلف.

یعنی وای برکسی که وعده دهد. سپس به وعده اش عمل نکند.

 

 


برچسب‌ها: دانش, سلام, تشویق, هدیه, وعده
+ نوشته شده توسط منصورامین زاده در شنبه بیست و پنجم خرداد 1392 و ساعت 21:31 |